برای متزلزل جمع کردن خانوار ها، اصلاح خانه سالمندان بایدن آنها را شناخته شده به عنوان مراقبین حیاتی تلقی نمی شود