ببینید | کمدین گاله صامتی کارن همایونفر | احسان علیخانی نیز او را همراهی می کرد


کارن همایونفر منصفانه قاضی سختگیر در عصر جدید است. تمسخر ژاله صامتی را در ویدئوی زیر تبصره کنید.

داوران عصر جدید

برچسب ها