ببینید | شرایط نیروی کار سراسری در کره جنوبی توسط حمید استلی
حمید استلی ذکر شد: وقتی وارد کره شدیم، کره ای ها در اقامتگاه بررسی PCR انجام دادند، متأسفانه آزمایشم خوش بینانه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است را در اقامتگاه عکس در اطراف اجتناب کرده اند نیروی کار قرنطینه کردند.