ببینید | خشمگین یاد اولین سالگرد آزاده نامداری غم بی حد و مرز همسرشبه گزارش همشهری تحت وب، آزاده نامداری در ۲ دهه ورزش شخصی در رادیو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلویزیون حواشی زیادی داشته است. نامداری چهره معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهربانی بود. اکثر ایرانیانی کدام ممکن است آزاده نامداری را همراه خود شناسایی آزاده نامداری یاد می کنند، یادآوری خوبی اجتناب کرده اند اجرای او دارند. خوب سال اجتناب کرده اند درگذشت آزاده نامداری می گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۷ فروردین ۱۴۰۱ جشن سالگرد این سوار در بخش هنرمندان بهشت ​​زهرا برگزار شد.