با هدف سیاستمداران، جوانان ترنس با ترس فزاینده و نگرانی های سلامت روان مبارزه می کنندرژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/