این تحقیق نماد داد کدام ممکن است بیماری کودک نوپا راه اثیری بی طرفانه اجتناب کرده اند عمق عفونت اولین رخ می دهد. مجازات ها دراز مدت ناشناخته است. : سلامت


پیام اندروید:

با فشار کردن روی پیوند “گزارش” روی هر نظری کدام ممکن است توسط هر کسی حاضر شده است، به بیشتر شدن این صفحه بحث {کمک کنید} [anti-vaxxers.] (https://old.reddit.com/r/health/about/rules/) با تشکر!

ممکن است منصفانه ربات هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این حرکت مکانیکی به پایان رسید. بهانه با این subreddit تصمیم بگیرید اگر پرس و جو یا ابهامی دارید.


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/