انتصاب رمضانی به عنوان دبیر دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/حکم احمدوند


علی رمضانی مدیرکل خانه کتاب و ادبیات ایران به عنوان دبیر دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران منصوب شد.

مقاله انتصاب دبیر دائمی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران/ حکم احمدوند به رمضانی اولین بار در پایگاه خبری اخبار خوب منتشر شد.