امواج گرما شدیدترین ضربه را به فقرا وارد می کند – یک مطالعه جدید تأثیر فزاینده را بر کسانی که کمتر قادر به انطباق با آب و هوای گرم است محاسبه می کند.


امواج گرما شدیدترین ضربه را به فقرا وارد می کند - یک مطالعه جدید تأثیر فزاینده را بر کسانی که کمتر قادر به انطباق با آب و هوای گرم است محاسبه می کند. ارسال شده توسط /u/Exastiken
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/