التهاب تکه های باکتری باقیمانده ممکن است علائم بیماری لایم را گسترش دهد: قطعات غیرقابل دوام حتی بیشتر از باکتری های زنده عصب شناختی و اسکلتی عضلانی ایجاد می کنند.


التهاب تکه های باکتری باقیمانده ممکن است علائم بیماری لایم را گسترش دهد: قطعات غیرقابل دوام حتی بیشتر از باکتری های زنده عصب شناختی و اسکلتی عضلانی ایجاد می کنند. ارسال شده توسط /u/shallah
[comments]


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/