اقامت همراه خود آلفا گال: زن اهلی از نزدیک در تأثیر گزش کنه فرد مبتلا تبدیل می شود – سندرم آلفا گال فرم حساسیت غذایی است کدام ممکن است اخیراً به گوشت زرشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر محصولات نوسازی شده از پستانداران تعیین شده است کدام ممکن است بیشتر اوقات در تأثیر تکه کنه ستاره تنها تحمیل تبدیل می شود.


زندگی با آلفا گال: زن اهلی به شدت در اثر گزش کنه بیمار می شود - سندرم آلفا گال نوعی حساسیت غذایی است که اخیراً به گوشت قرمز و سایر محصولات ساخته شده از پستانداران شناسایی شده است که اغلب در اثر نیش کنه ستاره تنها ایجاد می شود. کشتی شده توسط /u/shellah
[comments]