اقامت در نزدیکی فضاهای بی تجربه خطر سکته مغزی را به همان اندازه ۱۶ سهم کاهش می دهد.


زندگی در نزدیکی فضاهای سبز خطر سکته مغزی را تا 16 درصد کاهش می دهد. کشتی شده توسط /u/stankmanly
[comments]


رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/