افسران بهداشتی آمریکا افزایش کووید را در بریتانیا پیگیری می کنندسرم

به گزارش NPR، افسران بهداشتی آمریکا شاهد افزایش مداوم اسبابک ها COVID-19 در بریتانیا هستند، کدام ممکن است نماد می دهد چه اتفاقی قابل انجام است در بلند مدت در آمریکا بیفتد.