افزایش ساعات بازدید اجتناب کرده اند برج میلادبه گزارش همشاری وب مبتنی بر، عباس حیدری {در این} خصوص اظهار داشت: استقبال مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان اجتناب کرده اند این سیستم های برج میلاد نوروز در سه روز نخست در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون بیش اجتناب کرده اند ۶۰ هزار نفر اجتناب کرده اند عوامل مختلف این مجموعه گردشگری بازدید کرده اند.

وی یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند ۲ سال محدودیت {به دلیل} شیوع کرونا، استقبال مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران اجتناب کرده اند این سیستم‌های متنوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عمق نوروزی در برج میلاد در روزهای ابتدایی سال فراتر اجتناب کرده اند پیش بینی ما بود.

مدیرعامل برج میلاد تصریح کرد: بر همین ایده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مورد حضور در عمق در برج میلاد در ایام نوروز، مقرر شد ساعت کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیت فروشی افزایش یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است ساعات بازدید اجتناب کرده اند این سیستم های برج میلاد اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح تا ۲۳ عصر افزایش یابد. تنظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان می توانند بلیت تهیه کنند اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح الی ۲۲ عصر در گذشته اجتناب کرده اند این بازدید اجتناب کرده اند ساعت ۱۰ الی ۲۲ ادعا شده بود.

به گزارش روابط کلی برج میلاد، این سیستم های نوروزی این مجموعه تا ۱۳ فروردین اجتناب کرده اند ساعت ۹ صبح تا ۲۳ برای مسافران نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران پایتخت یکپارچه دارد.