اظهارات بایدن در مورد مهسا امینی و اعتراضات در ایران اکنون در توافق با ایران شروطی دارم
رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد بحران های فزاینده در جهان از جمله ناامنی غذایی، بحران انرژی، گرمای بی سابقه همیشه، خشکسالی، همه گیری کرونا، تورم، جنگ – به ویژه جنگ روسیه و اوکراین – و حوادث اخیر ایران و موضوع برجام