ادای احترام به حالت روال در گذشته اجتناب کرده اند همه‌گیری ادامه دارد {برای بسیاری} اجتناب کرده اند آمریکایی‌های دارای نقص امنیت دیده شده نیست.


بازگشت به حالت عادی قبل از همه‌گیری هنوز برای بسیاری از آمریکایی‌های دارای نقص ایمنی قابل مشاهده نیست. کشتی شده توسط /u/shellah
[comments]