آقای کار فرما! باید امنیت داشته باشم به همان اندازه خوشایند کار کنم – پایگاه خبری اطلاعات خوشایند


گروه سلامت خبرگزاری فارس:در امروز هشتم اردیبهشت ماه مصادف همراه خود ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ میلادی، روز جهانی امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای است.

زمانی برای ملاحظه دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید معطوف کردن ظاهر شد متولیان سلامت محله به سلامت بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی کارمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر اشخاص حقیقی شاغل در بخش‌های نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی.

سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیت اطراف کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر ارائه دهندگان مختلف به اشخاص حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقشار مختلف محله امری مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل ملاحظه بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هست؛چراکه روزی بازدهی کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده یکایک اشخاص حقیقی در حرف مختلف ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز جذاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کیفیتی می تواند داشته باشد کدام ممکن است مسئله آن ارائه دهندگان اجتناب کرده اند بهزیستی درست بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روانی برخوردار باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ایمنی خاطر دل به کار بسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیر ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را همراه خود اوقات فراغت خاطر طی تدریجی.

بیش اجتناب کرده اند ۲ سال است کدام ممکن است پاندمی کرونا اطراف های کاری در جوامع مختلف را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف گوناگون را دستخوش تنظیمات زیادی کرده است؛به منظور که حرفه‌های مختلفی را به طور درست اجتناب کرده اند چرخه ورزش خارج کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها کارمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمند را اجتناب کرده اند کار انداخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید است.

اجتناب کرده اند جمله تنظیمات تحت فشار در در دوران کرونا، تکیه در عمق  بر در اطراف کاری، کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار اینترنتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … کدام ممکن است این امر در امتداد طرف مزایای شخصی، افزایش آسیب‌های روانی – اجتماعی را نیز در بر داشته است.

شیوع این ویروس مرگبار سودهای هنگفتی را در محله کاری تغییر به ضررهای بیش از حد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان بیشماری را در تنگنای معاش روزانه حاوی کرده است.

جعفر جندقی، رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت در اظهار داشت‌وگو همراه خود خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس دقیق داشت: گروه بین‌المللی کار اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۳ در ۲۸ آوریل هر سال همراه خود هدف پیشگیری اجتناب کرده اند حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماریهای شغلی مراسمی را در در زمان حال کدام ممکن است در ایران مصادف همراه خود ۸ اردیبهشت ماه است برگزار می‌تدریجی.

وی یکپارچه داد: روز جهانی امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای به معنای واقعی کلمه هستند منصفانه ورزش سالیانه بین‌المللی برای نهادینه کردن کار مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن در سرتاسر جهان است.

رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت افزود: برگزاری این مراسم منصفانه بخش مهم اجتناب کرده اند تکنیک‌های جهانی گروه بین‌المللی کار برای ارتقای امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای در همه محل‌های کاری است کدام ممکن است باعث ارتقای مرحله اعلان مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت در اطراف کار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه بین‌­المللی کار اجتناب کرده اند برگزاری این مراسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاستگذاری در راستای مانترا اعلامی توسط همه دولتها حمایت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی می‌تدریجی.

تحمیل سنت جهانی امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت اطراف کار

جندقی تصریح کرد: گروه بین‌المللی کار در سالهای قبلی همراه خود استقرار الزامات سیستم مدیریت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای در اطراف های کاری، اقدام به تحمیل سنت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت کار در اطراف های کاری کرد.

وی اظهار داشت: در سال ۲۰۲۱ بر آسانسور سیستم‌های سراسری امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای همراه خود هدف افزایش تاب آوری سیستم‌های امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای در مخالفت با فاجعه‌هایی جلو در جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت کانون اصلی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید امسال همراه خود مانترا “برای باور سنت سازنده امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ماهر بیایید همراه خود همدیگر کار کنیم” است.

رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت ابراز کرد: این مانترا بر تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید باور سنت پیشگیرانه امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای اجتناب کرده اند طریق مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتمان اجتماعی بین مقامات، سازمانها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکل‌های کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگری (سه جانبه گرایی) تاکید کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد فوق العاده مهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلیدی مشارکت همه جانبه ذینفعان در مقوله تهیه کنید، محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای سلامت شاغلین را بازگشت به شده است.

امتحان شده ۳ وزارتخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه برای سلامت اطراف کار

جندقی متذکر شد: لذا خوب است ما نیز همراه خود رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار با هم بدون در نظر گرفتن اصولاً بین محله کارگری، کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های دولتی اجتناب کرده اند جمله وزارت بهداشت، وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری ذینفعان اثرگذار {در این} زمینه {به سمت} تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادینه سازی منصفانه سنت سازنده امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ماهر در محله حرکت کنیم.

وی تصدیق شد: به معنای واقعی کلمه هستند سنت امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای باکلاس است کدام ممکن است در آن حق از گرفتن منصفانه اطراف کار ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید در همه سطوح احترام شمرده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایی است کدام ممکن است دولتها، کارفرمایان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان به طور سرزنده مشارکت می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت سیستمی مسئولیتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف در خصوص تهیه کنید منصفانه اطراف کار ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید رئوس مطالب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بطور عمومی دستور پیشگیری بالاترین انتخاب را دارد.

کار خوب چیست؟

رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت یکپارچه داد: در رئوس مطالب کار خوب، شاغلین اجتناب کرده اند دستمزد کافی، شرایط کاری ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفید، ایمنی شغلی، بلند مدت کاری مقرون به صرفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های حقوقی کافی برخوردار هستند.

جندقی بازگشت به شد: در واقعیت اجتناب کرده اند طریق اظهار داشت‌وگوی اجتماعی کارآمد، مقامات‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکای اجتماعی به طور سرزنده در تمام سطوح فرایندهای انتخاب گیری سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای نمایندگی می‌کنند.

وی افزود: {این مهم} اجتناب کرده اند رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازنگری جاده مشی سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید چارچوب‌های نظارتی برای معامله با به وضعیت ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل‌های جدید سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای گرفته به همان اندازه به کارگیری دقیق قوانین امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای در دفتر است.

رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت تصریح کرد: گفتمان‌های اجتماعی ۹ تنها به افزایش مستمر پوشش‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکنیک‌های سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای کمک می‌تدریجی، اما علاوه بر این همراه خود تحمیل تلاش راه را برای اجرای فوری منصفانه سیستم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌ای ساده تر، تسهیل می‌تدریجی. 

تحمیل خانه های بهداشت در واحد تولیدی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگاه‌ها

جندقی دقیق داشت:در ملت ما در این سیستم حاضر ارائه دهندگان بهداشتی اولین به کارمندان اجتناب کرده اند طریق تحمیل خانه‌های بهداشت کارگری در کارگاه‌ها همراه خود همکاری مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی سه تجهیزات وزارت تعاون، کار را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه اجتماعی، گروه تامین اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت بهداشت امتحان شده بر تهیه کنید، محافظت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقاء مرحله سلامت کارمندان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دستاوردهای خوبی {در این} زمینه نائل شده‌ایم.

وی افزود: اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری همراه خود همکاری‌های داوطلبانه کارفرمایان سلامت محور راه برای حضور در هدف عالیه بهداشت حرفه‌ای کدام ممکن است شبیه به ارتقاء سلامت شاغلین برای ما هموارتر می‌شود.

سیستم محکم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت ماهر؛مسئله دفتر مفید از گرفتن

رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: به علاوه شبیه به طور کدام ممکن است تخصص سودآور پیشگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کووید-۱۹ در محل­‌های کاری کشورمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده­‌های در یک روز واحد ­زمانی بازرسان بهداشت حرفه‌­ای {در این} زمینه به ما آرم داد، از گرفتن منصفانه سیستم محکم امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌­ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشارکت متمرکز گروه­ها، تشکل­‌های کارفرمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه ذینفعان مرتبط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده در جهان امنیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت حرفه‌­ای در بنگاه‌­های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مرحله سراسری، نقشی حیاتی در تحمیل دفتر مفید، تهیه کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت سلامت شاغلین ایفا می­‌کنند.

بیانیه سوگند خورده بازرسان بهداشت حرفه‌ای در دوران کرونا

جندقی ابراز کرد: اجتناب کرده اند ابتدای همه گیری کرونا همراه خود وجود ابتلای انواع زیادی اجتناب کرده اند بازرسان بهداشت حرفه‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیانیه سوگند خورده برخی اجتناب کرده اند آنان در راستای صیانت اجتناب کرده اند سلامت {نیروی کار} ملت، حتی منصفانه دوم نظارت بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در محل‌های کاری متوقف نشد.

وی اضافه کرد: همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت‌های در یک روز واحد زمانی بازرسان بهداشت حرف‌ه­ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری‌های مستمر متخصصان بهداشت حرفه‌ای در صنایع خوشبختانه علاوه بر این اسبابک ها محدود، شاهد همه گیری خوشه‌ای در صنایع نبودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} شرایط ویژه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود شرایط دردسرساز تحریم‌های ظالمانه، صنایع ملت با بیرون تعطیلی به کار شخصی یکپارچه دادند.

این سیستم خاص وزارت بهداشت برای سلامت اطراف کار

رئیس وسط سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف کار وزارت بهداشت اظهار داشت: برای صیانت اجتناب کرده اند سلامت کارمندان در دفتر، این سیستم‌های متعددی در وزارت بهداشت، معامله با را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش پزشکی اجرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیگیری می‌شود؛ اجتناب کرده اند جمله بازرسی متمرکز بهداشت حرفه‌­ای، بهداشت حرفه­‌ای در امکانات درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستان، مدیریت حوادث شیمیایی در راستای تعهدات بین‌المللی سایکم، بهداشت کشاورزان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قالی­بافان، بهداشت معادن، بهداشت کارمندان ساختمانی، بهداشت حرفه‌­ای در جایگاه‌­های در دسترس بودن بنزین بنزین است.

جندقی عنوان کرد: بهداشت پرتوکاران، حاضر ارائه دهندگان بهداشت حرفه‌­ای به زندانیان، حاضر ارائه دهندگان بهداشت حرفه­‌ای به کارگاه‌های کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویش فرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقش ها غیر مناسب، بردن تدریجی جیوه اجتناب کرده اند صنایع در راستای کنوانسیون میناماتا، ممنوعیت استفاده اجتناب کرده اند آزبست در راستای کنوانسیون روتردام، اجرای این سیستم خوداظهاری کارفرمایان، کمیته­‌های ایمنی فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهداشت کار، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری نقش ها دردسرساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان آور، مدیریت عناصر زیان آور شغلی (شیمیایی، فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارگونومی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاینات سلامت شغلی اجرا می‌شود.

ملاحظه کنیم! برای اینکه در هر صنف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسته شغلی اجتناب کرده اند استاندارد جذاب کاری برخوردارباشیم باید مسئله بی نظیر آن یعنی نیروی انسانی اجتناب کرده اند سلامت جذاب بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی برخوردار بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید توام همراه خود آرامشی برای شخص را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی شاغل در آن مجموعه مهیا باشد به همان اندازه بهتر از استاندارد کاری در دسترس بودن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان جذاب عاید اکتسابی کنندگان ارائه دهندگان شود.

انتهای پیام/